İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM VE ANALİZ HİZMETLERİ

Yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımından hareketle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin ölçülebilir, izlenebilir olması zorunlu hale gelmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak 20.08.2013 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ‘’İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmeliğin’’ 5. maddesinde (İşverenlerin Yükümlülükleri) “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.
Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür ‘’ denmektedir.
Güvenli çalışma ortamı oluşturulan işyerlerinde çalışanların memnuniyet düzeyleri ve üretim kalitesi artırmak adına iş hijyeni ölçümlerinin yapılması verimliliğin artırılmasını sağlamaktadır.
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri hakkında işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak risk analizi sonuçlarına göre aşağıda Tablo da yer alan parametrelerde test ve ölçümleri yaptırmak zorundadır.

İş Yerlerindeki Çalışma Koşullarına Yönelik Olarak Yapılması Gereken İş Hijyeni Test ve Ölçümleri  

 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti
 • İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti
 • Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
 • Aydınlatma
 • Termal Konfor
 • Manyetik Alan Ölçümleri
 • Radyasyon Ölçümleri
 • Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri

 

 

YUKARI